Henrich Waldkirch ab 1597

<p><strong>Kopenhagen</strong> <br /><em>ges. ca. 200 Titel</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Arctander, Niels Lauridsen / Mathesius, Johannes: Det hellige Fader Vor i B&oslash;ner aff Scrifften forklaret. Syndeki&aelig;den, vdi tolff Led forfattet. Nogle Psalmer oc aandelige Viser / Altsammen skreffuet ved Niels Lauritzss&oslash;n, A.N. : De to sidste Stykker have s&aelig;rlig Titelbl. men fortsat Sign. Til Syndeki&aelig;den" er desuden f&oslash;iet: Fraraadelse, At mand skal icke synde / Huilcken Johannes Mathesius forskreff sine B&oslash;rn ; Udsat paa Danske [af Niels Lauridsen Arctander]. - Kbh., 1607. ([164] s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1607 <br /> <br />Arreboe, Anders Christens&oslash;n: En ganske kort Extract offuer den store Lycke oc Seyervinding, som den Herre Zebaoth ... haffuer voris ... Konning Christian den IV. med velsignet udi Smaalandene udi Sverrige... / Anders Christenss&oslash;n Arrhoensis - ([4] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1611 <br /> <br />Arreboe, Anders Christens&oslash;n: En s&oslash;rgelig Dict om Dronning Annae Catharinae, Hendes May.&rsquo;s christeligste oc saligste Fredfart aff denne usle Verden, som skede paa Ki&oslash;benhaffns Slot d. 29. Martij 1612 : med christelig Advuarsel til alle Guds B&oslash;rn i disse Riger, huorledis de sig ... b&oslash;r at forholde ... : skreffuet oc i sangvijs befattet aff Anders Christens&oslash;n Arreboe - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1612 <br /> <br />Arreboe, Anders Christensen: K. Davids Psalter, sangvijss vdsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner som i vore danske Kirker oc Christelige Huse brugelige ere / Ved And. Christ. Aroensis. (288 bl.) - Kbh. : H. Waldkirch, 1627 <br /> <br />Arreboe, Anders Christensen: K. Davids Psalter, sangvijss vdsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner som i vore danske Kirker oc Christelige Huse brugelige ere / Ved And. Christ. Aroensis. - Ausgabe 2. udg. ... med Noderne forbedret. - Hermed indbundet( med s&aelig;rskilt titelbl. og pag. men med forts. sign.): b) Nogle udvalde B&oslash;ner som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen. Item de aarlige B&oslash;ner. - Kbh., 1627 - ([38], 288 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : H. Waldkirch, 1627 <br /> <br />ASLAKSEN, CORT (CUNRADUS ASLACUS BERGENSIS): Theologiske oc Historiske beskriffuelse Om den Reformerede Religion. Ved D. Marten Luther,Huorledis den f&oslash;rst i saren, siden i disse tuende naffnkundige Kongeriger, Danmarck oc Norge under 4. mectige Konger Friderico I...Med it Historisk register...F&oslash;rst paa Latine sammenskreffuet Aff Conrado Aslaco Bergensi. Nu menige Mand til gaffn, paa Danske udsat, mangesteds forbedret oc formeeret. <br />Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1622 <br /><em>N&aelig;r samtidigt hldrbd. Oph&oslash;jede bind og skindtitel. Lille revne i de 2 nederste rygfelter. Titeblad med r&oslash;skenramme og trykt i r&oslash;d/sort. Lidt t&aelig;t besk&aring;ret. 90 blade (=180 pp.). Blad G1 mangler. Nogle brugsspor. Originaludgaven, som er ganske sj&aelig;lden. "Bogen er et tidligt bidrag til den danske kirkehistorie (og norske). Den latinske udgave af v&aelig;rket udkom i K&oslash;benhavn i &aring;ret 1621, trykt af Henrik Waldkirch. Som professor i teologi ved K&oslash;benhavns Universitet, kom Aslaksen op at nappes med den myndige biskop Hans Poulsen Resen, der strengt h&aelig;vdede den lutherske l&aelig;re over for Aslaksens skjulte calvinisme." (Thesaurus II: 323). - Bibl. Danica I:150. Medindbundet (forrest) er Arild Huitfeldt: Den Geistlige Historie offuer alt Danmarckis Rige, Det er: En kort Cr&oslash;nicke huorledis Bisperne sammesteds, Oc den Christelige Religion udi disse Lande er forfremmet, opuort oc forekommen indtil vor tid. Sammeledis it register om de Norske Bisper. K&oslash;benhavn, Niels Mickelsen, 1604. Med 102 blade (af 120, slutningen mangler, men titelblad foreligger).</em> <br /> <br />Bang, Hans; Brahe Otthe: Ligpredicken offuer Otthe Brahe Axelss&oslash;n til Eluid, som bleff frams&aelig;t ... den 19. Julii, Anni 1611. Aff H. B. H. - Ligpredicken offuer Sten Rosensparre til Skarolt : Som bleff fremsat i den Hellig Aands Kircke i Ki&oslash;benhavn, 1612. - 224 s.. - Hermed indb. - Kbh. (Heinrich Waldkirch), [1611-12] <br /> <br />Bartholini, Caspar: Illust. qu&aelig;stionum philosoph. et medic. miscell. exercitatio disputationi secund&aelig; ordinari&aelig; et anniversari&aelig; in academia regia hafniensi 7. Kal. Novembr. Anni MDCXIV. Publice subjecta: Pr&aelig;side Casp. Bartholino: Respondente Chritiano Stub&aelig;o Fridericiburgense. "Qu&aelig;stio III. An analogia macrocosmi &amp; microcosmi univers&aelig; hhilosophi&aelig; &amp; medicin&aelig; fundamentum esse queat?" - Copenhagen: Henric Waldkirch 1614 <br /> <br />Bartholini, Caspar: Illust. qu&aelig;stionum philosoph. et medic. miscell. exercitatio disputationi quint&aelig; ordinari&aelig; et anniversari&aelig; in academia regia hafniensi 6. Kal. Decembr. Anni MDCXVII. Publice subjecta: Pr&aelig;side Casp. Bartholino: Respondente Chritiano Laurentii Thverstedio. - question 2: "An in hominis demortui cadaverse vit&aelig; adhuc sint reliqui&aelig;?" - Copenhagen: Henric Waldkirch 1617 <br /> <br />Bartholin, Caspar: Epigrammata extemporanea quae juvenis inter peregrinandum fudit Ex autoris dispersis chartis ollecta &agrave; M. Christ. Pet - Henrik Waldkirch, Copenhagen, 1621 <br /> <br />Benedicht, Laurentz: [Gesangbuch] Geistliche Psalmen, Lieder und Lobges&auml;nge, so gemeinlich in der Christlichen Kirchen gesungen werden : Allen frommen Christen zu nutz und gute, auff Deutsche und D&auml;nische Sprach zusammengesetzt = Aandelige Psalmer, Viser oc Loffsange, som siungis almindelige udi den Christne Kircke : Alle fromme Christne til gaffn oc gode, tilsammen set paa Tydst oc Dansk Maak - Widmung: Sophia, K&ouml;nigin zu D&auml;nnemarck und Norwegen - ([14] Bl., 486 S., [8] Bl. : Tbl. r&amp;s. ; 12&deg;) - [Wolfenb&uuml;ttel, Herzog-August-Bibliothek] - Kiobenhaffn : Waldtkirch, 1627 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1627 <br /> <br />Benedicht, Lorentz: Geistliche Psalmen, Lieder und Lobges&auml;nge, so gemeinlich in der christlichen Kirchen gesungen werden : allen frommen Christen zu nutz und guth, auff deutsche und d&auml;nische Sprache zusammen gesetzt ... = Aandelige Psalmer ... / [udg. af Lorentz Benedicht], (xxviii, 426, xiv s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : H. Waldkirch Arfv., 1632 <br /> <br />Beuilling: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomiss&oslash;n. Oc nu paa Ny prentet igen, alle Gudfryctige Christne til nytte, gaffn oc gode. - Derp&aring;: Met Kong: Majest: Beuilling. Ki&oslash;benhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 1611 <br /> <br />- samme titel indtil ... Hans Thomiss&oslash;n. Derp&aring;: nu paa ny igien offuerseet, oc met nogle Psalmer formeeret, alle Gudfryctige Christne til nytte, gode oc gaffn. Prentet i Ki&oslash;benhaffn, paa Henrich Waldkirchs egen Bekostning. 1628 <br /> <br />- samme titel som udg. 1628 indtil ... gaffn. Derp&aring;: Cum Gratia &amp; Privilegio S. R. M. Prentet I Ki&oslash;benhaffn, Hos Salige Henrich Waldkirchs Arffvinger, Anno M. DC. XXXIV, 1634 <br /> <br />BIBLIA - FREDERIK II., Biblia. Det er Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igen offuerseet oc Prentet effter Salige oc H&ouml;ylofflige ihukommelse, Kong Frederichs den II Befalning. Met Register, Alle D. Lutheri Fortaler, hans Udlegning Braedden, oc Viti Theodori Summarier, Henrik Waldkirch, K&ouml;benhavn 1588-89 <br /> <br />Bible: [Testamentum novum ] Det Ny Testamente paa Danske Matth.: 17. Denne er min elstelige S&oslash;n. i huilcken ieg hassuer Behagelighed, hannem skulle i h&oslash;re - (322, [6] Bl. ; 4o) - [Stuttgart, W&uuml;rttembergische Landesbibliothek] - Henrich Waldkirch Ki&oslash;benhaffn, 1604 <br /> <br />Bible: Tobie Bog paa Danske S., 382 S. - Henrich Waldkirchs Ki&oslash;benhaffn, 1634 <br /> <br />Birche Rett, Anno 1623, (20 s.) - [Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet] - Kbh. : hos Henr. Waldkirch, 1623 <br /> <br />Brachrogge, Hans: Madrigaletti a III Voci. Libro Primo - Copenhagen: Henrico Waldkirch, 1619 <br /> <br />BRAHE, Tyge (Tycho) 1546-1601, Oratio in De disciplinis mathematicis oratio publicata recitata in Academia Hafniensi anno 1574 et nunc primum edita, Copenhague, Heinrich Waldkirch, 161O <br /> <br />Breffue, som imellem kong. - Mayest. Udi Danmarck oc kong. Mayest. Udi Suerig ere udgangue fra novemb: maanit sidst forleden ind til nu. - ( 4:o. (20) s.) - K&ouml;penhamn, Henrich Waldkirch, 1611 - Kopenhagen: Heinrich Waldkirch, 1611 <br /> <br />BUGENHAGEN, JOHANNES. Vor Heriis Jesu Christi Pinis D&ouml;ds oc aerefulde opstandelsis Historie... oc nu uddragen aff vor Danske Bibel ved Petrum. Palladium. Er her ocsaa Jerusalems oc J&ouml;dernis ynckelige Forstyrring etc. - Kbhvn.: Henrich Waldkirch u.ar. (ca. 1610). <br /> <br />The Coronation of King Christian IV of Denmark, 1596 Mara R. Wade [August Erich], Au&szlig;furliche und warhaffte Beschreibung Des Herrn Christians/ des Vierden dieses Namens Zu Koppenhagen den 29. Augusti Anno 1596. Copenhagen: Heinrich Waldkirch, 1597 <br /> <br />CHRISTIAN IV. Forordning Om Handtvercks Drenge oc Svenne. Forordning om Handtvercks Drenge oc Svenne. 8 Pages. - Henrich Waldkirch, K&oslash;benhavn 1612 <br /> <br />Christian *1577-1648*; Dennemarcken, Norwegen, K&ouml;n. Mayest. zu: Copia, Des Recesses zwischen der K&ouml;n. Mayest. zu Dennemarcken/ Norwegen [et]c. Admiraln, Capitainen un Befehlichhabern, und der Stadt L&uuml;beck Deputirten, auff der Reyde vor Travem&uuml;nde auffgerichtet. - ([2] Bl. ; 4&deg;) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Copia, Andtwortschreibens der K&ouml;n. Majest. zu Dennemarcken/ Norwegen/ [et]c. An die R&ouml;mische Keyserliche Mayestet. - ([6] Bl. ; 4&deg;) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1613 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Copia, Andtwortschreibens der K&ouml;n. Majest. zu Dennemarcken/ Norwegen/ [et]c. An Burgermeistere und Raht der Stadt L&uuml;beck. - ([7] Bl. ; 4&deg;) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1613 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Copia Antwortschreibens der K&ouml;niglichen Majest&auml;t zu Dennemarcken/ Norwegen/ etc. An B&uuml;rgermeistere und Rathe der Stadt L&uuml;beck. - ([8] Bl. ; 4&deg;) - [Dresden, S&auml;chsische Landesbibliothek / Staats- und Universit&auml;tsbibliothek] - Copenhagen : Waldtkirch, 1613 <br /> <br />CHRISTIAN IV LOVSAMLING - Danmarckis: Rigens Ret: Oc Des Deele eller Forf&oslash;lgning Anno MDCXXI (+) Birche Rett. Anno MDCXXIII (+) Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Ki&oslash;benhaffn, Anno MDCXV ("Den lille Recess") (+) 85 originale Forordninger 1613-1628. - ((52);(20);(38) pp.) - Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1613-28 <br /> <br />Christian IV, King of Denmark and Norway, 1577-1648; [Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV)]: Danmarckis Rigens ret oc des deele eller forf&oslash;lgning : anno MDCXXI. - ([52] p. ; 19 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Kiobenhaffn hos Henrich Waldkirch, 1621? - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1621 <br /> <br />Christian IV: Konning Christian IV`s Recess, uddragen aff atskillige Breffve oc Forordninger udi Ei&oslash;benhaffn, Anno 1615. - Note: Haves i 3 forskellige Tryk, det ene trykt hos Waldkirch hermed indbundet talrige originale Forordninger fra Aarene 1615-43, de to andre hos Waldkirchs Arvinger. - Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1615 <br /> <br />Christian (Danmark, Konge, IV.) *1577-1648*: Articulsbrieff, Worauff vns von GOttes Gnaden Christian dem Vierdten zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden vnd Gothen K&ouml;nig, Hertzogen zu Schleswig-Holstein, Stormarn vnnd der Diethmarschen Graffen zu Oldenburg vnd Delmenhorst, unsere s&auml;mptliche Officirer vnd Soldaten, zu Rossz vnd Fu&szlig;, sie seyn geworben, oder au&szlig;geschrieben, D&auml;nische oder andere Nation, sich vnterth&auml;nigst verhalten, darauff schweren, vnd in allen Puncten sich schuldiger Geb&uuml;hr bezeigen sollen, - ([17] Bl. ; 4&deg;) - [M&uuml;nchen, Bayerische Staatsbibliothek; Wolfenb&uuml;ttel, Herzog-August-Bibliothek] - Erstlich gedruckt zu Copenhagen, bey Heinrich Waldkirch, 1625 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1625 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Articulsbrieff, Worauff Uns, von Gottes Gnaden, Christian, dem Vierdten, zu Dennemarcken ... K&ouml;nig ... Unsere s&auml;mptliche Officirer und Soldaten ... D&auml;nische oder andere Nation, sich unterth&auml;nigst verhalten, darauff Schweren, und in allen Puncten sich sch&uuml;ldiger geb&uuml;hr bezeigen sollen. - ([20] Bl. ; 4&deg; ) - [G&ouml;ttingen, Nieders&auml;chsische Staats- und Universit&auml;tsbibliothek] - Copenhagn : Waldkirch, 1625 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1625 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Der K&ouml;nigl Mayest zu Dennemarck Norwegen etc. declaration Nebenst angehengten Urkunden und Beylagen ergangener K&ouml;niglichen, Chur und F&uuml;rstlicher Schreiben : Darau&szlig; jedermenniglich zu erkennen gegeben wird, bey wehme der mangel bestanden ... - ([39] Bl. ; 4&deg; ) - [Wolfenb&uuml;ttel, Herzog-August-Bibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1628 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1628 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Der K&ouml;nigl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen, etc. declaration Nebenst angehengten Urkunden und Beylagen ergangener K&ouml;niglichen, Chur: und F&uuml;rstlicher Schreiben : Darau&szlig; jedermenniglich zu erkennen gegeben wird/ bey wehme der mangel bestanden, warumb bi&szlig;hero im heiligen R&ouml;mischen Reich und benachbarten Provintzien und Landen der edle Friede nicht wiederbracht und restabilirt worden ; Au&szlig; gn&auml;digstem Befehl hochstermelter K&ouml;nigl: Mayest: in offenem Druck publiciret - ([36] Bl. ; 4&deg; ) - [Staatsbibliothek zu Berlin - Preu&szlig;ischer Kulturbesitz; Wolfenb&uuml;ttel, Herzog-August-Bibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1628 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1628 <br /> <br />Christian *1577-1648*: Friedens Articul, Darauff K&ouml;nigliche Mayestatt zu Dennemarck, Norwegen etc. dero Gesandten den Frieden zu behandlen und zu acceptirn gn&auml;digst instruirt. - ([4] Bl. ; 4&deg;) - [Dresden, S&auml;chsische Landesbibliothek, Staats- und Universit&auml;tsbibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1629 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1629 <br /> <br />Daniae ac Norwegiae: Serenissimi Daniae ac Norwegiae ... regis declaratio cum adnexis probationibus et documentis regiarum electoralium et principalium literarum quae propterea omnium lectioni ... exponuntur : Serenissime ipsius Majestatis mandato typis publicis commissa atque impressa. - (30 Bl.) - [Dresden, S&auml;chsische Landesbibliothek] - Hafniae : In Officina Henrici Waldkirch, 1628 <br /> <br />Danmarckis: Rigens Ret: Oc Des Deele eller Forf&oslash;lgning Anno MDCXXI (+) Birche Rett. Anno MDCXXIII (+) Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Ki&oslash;benhaffn, Anno MDCXV ("Den lille Recess") (+) 85 originale Forordninger 1613-1628. - Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch (og andre ?), 1613-28 <br /> <br />Danmarkis Rigens R&aelig;t oc des Deele eller Forf&oslash;lgning [10. Dec.] 1621, (51 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1621 <br /> <br />DANMARCKIS: RIGES R&AElig;T: Oc Des Deele eller Forf&oslash;lgning Anno MDCXXI. Prentet Ki&oslash;benhaffn, Hosz Salige Henrich Waldkirchs Arffvinge, 1621. Liten 4to. (17,8 x 14,1 cm.). [36] s. / Birche Rett. Anno MDCXXIII. Prented i Ki&oslash;benhaffn, Hoss Salige Henrick Waldkircks Arffvinger, 1623. [16] s. / Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Ki&oslash;benhaffn, Anno MDCXV. Prentet i Ki&oslash;benhaffn, Hosz Salige Henrich Waldkirchs Arffvinge, 1615. Til sammen 122 forordninger fordelt over vel 660 s. Bundet i ett samtidig noe slitt skb. <br /> <br />DANMARKS &AElig;LDSTE TRYKTE LOVSAMLINGER, Det samme er i endnu h&oslash;jere Grad Tilf&aelig;ldet i Melanchton: &raquo;Loci communes&raquo;-, oversat af Niels Mikkelsen Aalborg, [1622], som er &raquo;prentet udi Ki&oslash;benhaffn paa Henrich Waldkirchs Bekostning oc findis hos hannem tilki&oslash;bs, som angiver at v&aelig;re &raquo;prentet i Ki&oslash;benhaffn hos Henrich Waldkirch Aar 1621 <br /> <br />Danske Skrifter, Bd. 3, Paa Foden af Titelbladet: Cum Speciali Sereniss. Reg. Majest Dan.Frid. III. Gratia et Privil. Med st&oslash;rre Sfyl end til forn. Tryckt i Ki&oslash;benhaffn/ Anno 1666. Findis til ki&oslash;bs hos Christian Cassuben/ Bogh. udi S. Nicolai Kircke. En lignende Meddelelse findes paa Bogens sidste Blad. Exemplar paa det kgl. Bibliothek. - Prentet i Ki&oslash;benhaffn/ hoss Henrich Waldkirch, 1602 og 1611 <br /> <br />Danske Skrifter, Bd. 4, det typografiske Udstyr viser, at Bogen er trykt hos Hans Vingaard. Det eneste bevarede Exemplar findes paa det kgl. Bibliothek. - 4. Udgave 1626 . Titlen er: Druckenskabs | Affliu&szlig;ning/ | eller | Aarsage/ | Huorfor en | Christen aldeelis b&oslash;r at sky oc fly den forma- | ledidede Drucken- | skab. | Nicol. Pallad. | Igiennem seet/ oc paa ny prentet. | I Ki&oslash;binghaffn/ ho&szlig; | Henrich Waldkirch. |1626 <br /> <br />Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier - Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1598. <br /> <br />Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier (med Luthers Fortale). durch Martin Luther - Verleger: Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1627 <br /> <br />Den rette Judske Lowbog, : Nu Nylige offuerseet, Corrigerit oc Dansken forbedrit Aar 1590. Hermed indbundet: b) Christians III. Recess, Koldinghuss 1558. - Kbh., 1590, c) Frederich II Recess. - Kbh., 1590, d) Christian IV Recess Anno 1615. - Kbh.: H. Waldkirch, [s.a.], e) K. Frederich II&rsquo;s Handfestning 1559. - Kbh., 1590, f) Gaards R&aelig;tten, huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde etc. [Fredericksborg 1562]. - Kbh., 1590, g) Den Danske S&oslash;r&aelig;t som K. Frederich II lod ugaa 1561. - Kbh., 1590, h) Forordning oc Skick, huorledis her effter holdis skal met Betler oc Staadere vdgiffuit 1588. - Kbh., 1590, i) Kg. Majestatz obne Breff, lydendis om hues almindelige Mandater oc Forordning, H. Maj. paabiuder, oc dog icke effterkommis Kbh. 1582. - Kbh., 1590, k) Register - [Statsbiblioteket &Aring;rhus] - Kbh., 1590 [bis 1615] <br /> <br />Den rette Ordinants som paa Herre Dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, hvorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger oc de Hertugdomme Slesvig, Holsten. Met de sex oc tive Artickle, som bleffue samtycte oc beseglede i Ribe / aldelis igiennem seet paa ny met flijd ... - (159 bl. : ill.) - Prented i Ki&oslash;benhaffn/ hoss Henrich Waldkirch. Anno M.DC.XVII., 1617 <br /> <br />Den rette Ordinants som paa Herre dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, huorledis Kircketienesten skal holdis, met de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtycte oc beseglede i Ribe. - Aldeles igiennem Seet paa ny met flijd, ord fra ord, effter de rette beseglede Originaler. - Hermed indbundet: b) Instruction oc Beskeed, paa den Visitatz vdi Saxen til Guds Ords Tienere i Meenighederne, om den Christelige L&aelig;rdom, vds&aelig;t paa Latinske Sprock aff Johan Pomer ... 1538, siden offuerseet oc tryckt igien ... 1608, Oc nu vds&aelig;t paa Danske / [Phil. Melanchthon]. - Kbh., Prentet aff Salomone Sartorio, 1619 - (176 S.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : hoss Henrich Waldkirch, 1617 [1619] <br /> <br />Den rette Ordinants som paa Herre Dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, hvorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger oc de Hertugdomme Slesvig, Holsteen. Met de sex oc tive Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe : aldelis igiennemseet paa ny met flijd ... - Herm. indb. : Kongelige Mayestatis Ordinantz liudendis om Ecteskabs Sager.. - (159 bl. : ill.) - Prentet i Ki&oslash;benhaffn/ Hoss/ Salig Henrich Waldkirchs Arffuinger. Anno M.DC.XXXX. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1640 <br /> <br />Det Ny Testamente paa Danske. Original: Testamentum novum (daen.) - 322, - Ki&oslash;benhaffn : Waldkirch, 1604 <br /> <br />Denmark: Forordning oc skick, huorledis her effter holdis - skal met adelens bryllupper offuer alt Danmarckis rige : vdgiffuet aar 1603. - Issued by King Christian IV, June 30, 1603. - Other authors: Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV) - ([8] p. ; 19 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Ki&oslash;benhaffn : Hos Henrich Waldkirch, M.DC.III. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1603 <br /> <br />Denmark: Konning Christian de Fierdis recess, vddragen aff atskillige breffue oc forordninger vdi Ki&oslash;benhaffn, anno MDCXV. 1615. Weitere Autoren: Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV) - ([40] p. (the last leaf blank) ; 18 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Zusammengebunden mit: Den rette judske lowbog. Prentet i den kongelige stad Ki&oslash;benhaffn : [Salomon Sartor], 1590 [i.e. between 1612 and 1619] - Prentet i Ki&oslash;benhaffn : Hoss Henrich Waldkirch, 1615? - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1615 <br /> <br />DI GIOVANNI BRACHROGGE, Musico della Maest&agrave; Di Dania Norvegia etc. Madrigaletti a III. voci. LIBRO PRIMO. Novamente composti et dati in luce. In Copenhagen, Appresso Henrico Waldkirch. M. DC. XIX. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1619 <br /> <br />Dibuadius, Georgios Christophoros: Speculum sacerdotii sive commentarius in priorem epistolam Pauli apostoli ad Timotheum. - Wilhelm Antonius (forlaeggere: M. Joan Alburgensis (Hans Alborg) &amp; Henrich Waldkirch i Kobenhaven), 1599 <br /> <br />Dibuadius, Georgios Christophoros: Enarratio psalmi CXXII, inscripta sacro, et venerando verbi diuini ministero, quod est in Dioecesi Sielandica, Episcopo, Praeposuis, Pastoribus, &amp; Collegis seu Sacellanis &amp; his adjunctis diaconis, dominis, frairibus in Isev Christo - Typis Henrici Waldkirchij, Hafniae, M.D.CCII (1702?) 1602? <br /> <br />Dybvad, J&oslash;rgen: Specvlvm sacerdotii; siue Commentarivs in priorem epistolam Pavli Apostoli ad Timothevm / a Georgio C. Dibvadio. Varianttitel Speculum sardotii sive commentarius in I. epistolam Pauli ad Timotheum. - : , 1599 <br /> <br />Dybvad, Georg Christoph: SPECVLVM SACERDOTII; Siue COMMENTARIVS IN PRIOREM EPISTOLAM PAVLI APOSTOLI AD TIMOTHEVM; Quo pii &amp; salutaris pastoris imago viuis coloribus depingitur, A GEORGIO C. DIBVADIO, S S. Theologiae D. &amp; in inclyta Academia Hafniensi Professore. ... - (380 S. : D. ; 8) - [Budapest, Orsz&aacute;gos Sz&eacute;ch&eacute;nyi K&ouml;nyvt&aacute;r (Nationalbibliothek)] - 1599. HANOVIAE Apud Guilielmum Antonium, impensis M. Ioan. Alburgensis &amp; Henrici Waldkirchii, bibliopol. S. R. Daniae. - Henric Waldkirch, 1599 <br /> <br />En gantske kort Extract offuer den store Lycke oc Seyeruinding, som den Herre Zebaoth maxen paa tre Maaneders tid, haffuer voris allern&aring;digste Herre oc Konning, Konning Christian den IIII. ined velsignet vdi Smaalandene vdi Suerrige - Ved And. Christenss&oslash;n Arrh. Ki&oslash;benhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 22. Aug. Anno 1611 <br /> <br />En kaart Undervisning, hvorledes mand sig forholde skal i denne farlige tid, baade til at pr&aelig;servere dem som endnu ere fri fra denne omgans Pestilentze, saa oc til et hielpe oc curere dem som der med ere befengde ; stillet aff Facultate Medica her i Ki&oslash;benhaffn, (32 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Prentet nu paa nye i Ki&oslash;benhaffn hoss Henrich Waldkirch, 1619 <br /> <br />EN KIRCKE ORDINANZ/ Huor effter alle/Baade Geistlige of Verdslige vdi Norgis Rige/skulle sig rette oc forholde/Giffuit Aar 1607. Her hoss findes oc Tryckt/Forordning om Ec-teskabs Sager/Huor effter alle Capitteler vdi Norge skulle haffue sig at rette/Giffuit Aar 1582. (1. utgave). Prentet i Ki&oslash;benhaffn/Hoss Henrich Waldkirch. Ki&oslash;benhaffn 1607 <br /> <br />En Ligpredicken Aff den 90 Psalme, som er skeet oc holden, vdi Bare Sognekircke her i Skaane, den 16 dag Maij, Anno 1602. den S&oslash;ndag Exaudi offuer Erlig oc Velbyrdig, nu salig met Gud, Fru Mette Vlffstands Ligs begraffuelse, vdi mange Velbyrdige Personers, oc andre gaat Folckis n&aelig;ruerelse, baade aff Geistlig oc Verdslig stat, som da forsamlede vaare. - Kbh. Henrich Waldkirch, 1603 <br /> <br />Enchiridion, En liden Catechismus, eller Christelige L&aelig;rdom : gantske nyttelig for alle Sognepr&aelig;ster oc Predickere, Ocsaa for B&oslash;rn oc unge Folck - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch, [s.a.] ca. 1601 <br /> <br />Erich, Augustus: Christians des IV ten Kr&ouml;nung. Aufzf&uuml;rliche und warhaffte Beschreibung des durchl&auml;uchtigften grosmechtigen und hochgebornen fursten und herrn herrn Christians des Vierden diefes namens zu Dennemard, Norwegen der Wenden und Gotten Roniges herzogen zu Schlefswig-Holstein Stormarn und der Dittmarfchen Graten zu Oldenburg und Delmenhorft. Zu Koppenhagen den 29. Augusti Anno 1596 gl&uuml;cklich geschehenen K&ouml;niglichen Kr&ouml;nung : Sambt vmbstentlicher erzelung/ was kurtz zuvor/ bey/ vnd nach demselben Actu/ denckw&uuml;rdiges f&uuml;rgelauffen / Mit besonderm flei&szlig; obseruirt vnd gefasset durch H&ouml;chstgedachter Kon. May. Diener ... Augustum Erich. - Gedruckt zu Koppenhagen/ mit K&ouml;n. May. begnadung nicht nach zudr&uuml;cken. 1597. - Gedruckt zu Kopenhagen durch Matz Weingardt Anno 1597. Vnd findt Mands zu Kauff bey Heinrich WaldKirch B&uuml;rger vnd Buchf&uuml;hrer daselbst auff sein eigen bekostung.. - (104 Bl.) - [Wolfenb&uuml;ttel, Herzog August Bibliothek] - Koppenhagen (forlaegger Henrich Waldkirch, gedruckt zu Koppenhagen durch Matz Weingardt) 1597 <br /> <br />Erich, August: CHRISTIAN IV`S KRONING - Festivalbook - Erich, August. Klarlige oc Visse Beskriffuelse, Om den Stormectige, H&oslash;ybaarne F&oslash;rstis oc herris, Herr Christians den Fierdis, Danmarckis oc Norgis... Kongelige Kroning, som lycksaligen bleff holden udi Ki&oslash;benhaffn, den 29. Augusti, Anno 1596... Fordansket, oc met Kroningens cerem&oslash;nters Udl&aelig;ggelse... ved Andream Benedictum Dallinum - ([106] bl.) Kbhvn., Henrich Waldkirch, 1598 <br /> <br />FABRIS, SALVATOR: FENCING - FECHTKUNST. Della vera pratica &amp; scienza d`armi libri due nel primo de quali si tratta di fondament della spada sola. Le raggioni di spada, e pugnale. &amp; Di spada, e coppa. Nel secondo. Si d&agrave; regole per ferire il nemico subito posto mano alla spada. Altre di cosi subita rissolutione con spada e pugnale. &amp; Altre ancora per ferire senza fermarsi con spada, e pugnale. Il tutto in questa seconda editione Non solo descritto: ma rappresentato all vista da cento, e novantacinque figure di rame diligentissimamente intagliate. - (ca. 15x18 cm.; 3 ff., 256, 2 pp.) - printed in Copenhagen by Henrik Waldkirch in 1606 <br /> <br />Fundatz oc Anordning paa det Kongelig Adeligt Academie udi Soer : Anno M.DC.XXIII. Varianttitel: Privilegia Statuta, seu Leges Regi&aelig; Eqvestris Academiae Soranae indulta A. M.DC.XL.III. / I marginen A3 recto: "B&oslash;rlum Kloster". P&aring; A4 verso u.m.: "Riligion". Kustoden p&aring; n&aelig;stsidste side: "delknech=" / Med h&aring;ndskrevne tilf&oslash;jelser p&aring; forreste inderperm og p&aring; titelbladets og sidste blads rectosider. Den trykte del af bogen med h&aring;ndskreven paginering: 233-263. Desuden rummer bindet et h&aring;ndskrevet till&aelig;g p&aring; 30 sider indeholdende en indledning p&aring; dansk og "Privilegia Statuta, seu Leges Regi&aelig; Eqvestris Academiae Soranae indulta A. M.DC.XL.III" p&aring; latin. - ([31] s. (arksign. A-D[4])) Fortale - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Ki&oslash;benhaffn : hoss Henrich Waldkirch, [1623] <br /> <br />Hemmingsen, Niels: Liffsens Vey: Det er En Vis oc Christelig Vnderuisning om huad det Menniske skal vide, tro oc gi&oslash;re, som det euige Liff vil indgaa ..., Varianttitel: Livsens Vej, (280 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1599 <br /> <br />Hemmingsen, Niels: Reravius, Rasmus Hansen: Postilla eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om S&oslash;ndage oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge : F&oslash;rst screffuen paa Latine, Oc nu paa det ny offuerseet oc merckelige forbedret / aff Niels Hemmingss&oslash;n ; vds&aelig;t paa Danske aff Rasmus Hanss&oslash;n R[eravius], - Part 1 : indeholder Euangelia, fra Aduent, til Pintze dag. - Part 2 : ... indeholder alle Euangelia fra Pintzedag til Aduent, Ocsaa disligeste Hellige dagis Euangelia. - (Part 1-2, 194, 208 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch paa sin egen Bekaastning, 1600 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1600 <br /> <br />Hemmingss&oslash;n, Niels; Reravius, Rasmus Hansen: Postilla Eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om Sondage [!] oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge / f&oslash;rst screffuen paa Latine, Oc nu paa det ny offuerseet oc merckelige forbedret aff Niels Hemmingss&oslash;n, D. ; Alle Gudfryctige Christne i Husholdning Husbonder oc Hustruer, Oc alle andre, som Danske Tungemaal forstaa kunde, til vilie oc tieniste, uds&aelig;t paa Danske, aff Rasmus Hanss&oslash;n, R[eravius] - Variantentitel: Postilla Eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om S&oslash;ndage oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge. - Part 1 : indeholder Euangelia, fra Aduent, til Pintze dag. - 1612 - Part 2 : ... indeholder alle Euangelia fra Pintzedag til Aduent, Ocsaa disligeste Hellige dagis Euangelia. - 1612 (i kolofonen: 1613) - (Part 1-2 i 1 bd.) : ill., portr. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet hoss Henrich Waldkirch, 1612-1613 <br /> <br />Hemmingsen, Niels: Om Ecteskab. At 1. Betencke. 2. Begynde. 3. Fuldkomme. 4. Leffue udi. - (8vo. 434 p. + reg.) - Printed i Kj&oslash;benhaffn, Heinrich Waldkirch 1626 <br /> <br />HORSENS, JACOB ALBRETS&Oslash;N. En kort Underujsning Om Tienere Oc Tiunde: Det er, Huorledis Tienere oc Tiunde b&oslash;r at skicke sig imod deris Hosbonder oc Hustruer som de tiene, Oc huorledis Hosbonder skulle skicke sig imod sine Tiunde igien.... - Yderst sj&aelig;ldent Waldkirch-tryk af ganske stor kulturhistorisk interesse, da bogen var bestemt til at opl&aelig;ses under m&aring;ltidet for tyendet, idet "Jeg troer icke, at der nogen tid siden verden bleff skabt, vaar saadanne k&aelig;re oc klagemaal offuer Tienere, Piger oc Drenge som nu ere". "Skriftet b&aelig;rer vidnesbyrd om forfatterens store omfattende kundskaber, og da den indeholder mange tr&aelig;k fra det daglige liv, kaster den et godt lys over datidens kulturforhold" (Bj&oslash;rn Kornerup). - ((24),202 pp. + Registre (14) pp.) - Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1610 <br /> <br />Huidtfeldt, Arild: Kong Hans Kr&oslash;nicke, som var Danmarckis Suerigis, Norgis, Vendis oc Gotthis Konge. Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst: Som regerede i 32 Aar fra Anno 1481 oc til Anno 1513. - ([8] Bl,, 309 S,, [15] Bl.) - [Berlin Humboldt-Universit&auml;t] - Henrich Waldkirch: Kj&oslash;benhavn 1599 <br /> <br />Huitfeldt, Arild: Historiske Skriffuelse om huis sig haffuer tildraget under den storm&aelig;gtige f&oslash;rste oc Herre Christian den F&oslash;rste. Danmarckis, Suergis, Norgis Konge. - (8vo. 10 bl., 285, (23) p.) - [Berlin Humboldt-Universit&auml;t] - <em>Seltene d&auml;nische Chronik, behandelt die Jahre 1448-1481.</em> - Henrich Waldkirch: Kj&oslash;benhaffn 1599 <br /> <br />Huitfeldt A: En kaart Chronologia. 1. Part. Som indeholder Canuti VI histori, kong Voldemar den II. Seyer kallid, Erik den v. Plougpenge kallid, Abels, Christophort i. oc kong Erick Glippings, som forbleff slagen i Finderup. Kj&oslash;benhaffn: Henrich Waldkirch 1600 <br /> <br />Huidtfeld, Arild: Den anden part. Chronologiae, continuatz, oc forf&oslash;lge p&aring; vore Danske historier siden Saxo d&oslash;de. K&oslash;benhavn: Henrik Waldkirch 1601. <br /> <br />Huidtfeld, A: Den Tredie Part. Chronologiae, Continuatz, oc Forf&oslash;lge p&aring; vore Danske Historier, siden Saxo d&oslash;de. Indeholdendis Kong Oluffs Histori, Dronning Margretis, Kong Erichs aff Pomern, oc Kong Christoffers aff Beyeren fra Aar 1370 oc til 1448. som er 78 Aars Historier. Kj&oslash;benhaffn: Henrich Waldkirch 1603 <br /> <br />KIRKEORDINANS/DANMARK &amp; NORGE - CHRISTIAN III. Den Rette Ordinants Som paa Herre dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, Huorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger, oc de Hertugdomme Slesuig/ Holsten. Met de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe. S. 159+(9) - Henrich Waldkirchs Arvinger, K&oslash;benhavn 1640. <br />blade + till&aelig;g: (Frederik IIs) Ordinantz liudenis om Ecteskabs Sager + (Christian IVs) Forordning Om Kirckens Embede oc M&oslash;ndighed mod ubodferdie, Samt om atskillige Geistlighedens Forhold (trykt af Heinrich Waldkirch 1629). Med tr&aelig;sk&aring;ret portr&aelig;t af Christian III samt tr&aelig;sk&aring;ret planche med det danske Rigsv&aring;ben. <br /> <br />[Kong Davids Psalter] K. Davids Psalter : sangvij&szlig; udsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner, som i vore Danske Kircker brugelike erre. - Anden Ed.. - 288 Bl.; - [Stuttgart, W&uuml;rttembergische Landesbibliothek] - Ki&oslash;benhaffn : Waldkirch, 1627 <br /> <br />Kongsberrig, Peder Niels&oslash;n: [Norway. Laws, statutes] Den norske lowbog : offuerseet, corrigerit oc forbedrit anno M.DC.IIII ... / Peder Niels&oslash;n Kongsberrig. - (1 p.l., [370] p. 19 cm.) - [Freiburg, Max-Planck-Institut f&uuml;r Ausl&auml;ndisches; Library of Congress Washington] - Prentet i Ki&oslash;benhaffn / hos H. Waldkirch / 1604. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1604 <br /> <br />Konning Christian Den Fierdis Recess, uddragen af atskillige Breffue oc Forordninger udi Ki&oslash;benhaffn Ao. 1615 (37 s.) - Kbh. : hos H. Waldkirch, [16--?] (ca. 1630) <br /> <br />Lagab&oslash;ter Magnus: Det var Magnus Lagab&oslash;ter sin Landslov fr&aring; 1274 som l&aring;g til grunn for utarbeidinga av Christian IVs nye lovbok i 1604. Denne utg&aring;va av Landslova er fr&aring; om lag 1590. Saman med eit kongeleg sirkul&aelig;re datert 4. juni 1605 vart lovboka sendt til dei tolv lagd&oslash;ma i Noreg i trykt utg&aring;ve. Originalutg&aring;va vart trykt hos Henrich Waldkirch i K&oslash;benhavn. 1605 <br /> <br />Lauritzss&oslash;n, Christen: En Predicken Som skeede Udi ... Margrete Rewentlows ... Begraffuelse ... udi Jordl&oslash;sse Kircke. - K&oslash;benhavn: Henrik Waldkirch, 1607 <br /> <br />Lauridss&oslash;n Niels: Guds B&oslash;rns tuende Boliger ... : frems&aelig;tte udi &aelig;rlig, velbyrdig oc salige Mands Christen Skiel til Fusing&oslash;e ... Hans Begraffuelse udi hans Sogne Kircke Ollum den 7. Octobris anno 1595 / aff Peder Jespersen Viborrig - Hermed indbundet : Veri Christiani persona &amp; fortuna. = Om en r&aelig;t Christens Person oc Lycke, det er huorledis hand bliffuer r&aelig;tf&aelig;rdig formedelst Troen oc Tien Gud i en Got Samvittigheds R&aelig;tf&aelig;rdighed ... : &aelig;rlig oc velbyrdig salig Fru Margrethe Brahes til Bisstrup, salig oc velbyrdig Christen Skeels til Fussing&oslash; efterladte Husstrues Liigs neders&aelig;ttelse i S. Mortens Kircke i Randerhuss den 24. Dag Martii Anno 1614 / i Pr&aelig;dicken fremsat aff Niels Lauridss&oslash;n. - [Statsbiblioteket &Aring;rhus] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1595 <br /> <br />Lauritzs&oslash;n Niels: Tr&oslash;st oc Raad ... : aff den 130. Psalme faaregiffuen udi erlig, velbyrdig oc salig Frue Christine Rosenkrantzis, erlig oc velbyrdig Niels Skrams til Werup etc. kiere Husfruis Begraffuelse / ved Niels Lauritzs&oslash;n. - Noter: Christine Rosenkrantz. - ([88] bl. : ill.) - [Statsbiblioteket &Aring;rhus] - Ki&oslash;benhaffn : Henrich Waldkirch, 1600 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1600 <br /> <br />Lauridsen, Peder: Catechismus : En sand Eenfoldig oc ordentlig forklaring offuer Catechismum, som er vor Christelige religions oc saligheds L&aelig;rdoms korte Sum oc faste Grunduol ... / Ved Peder Lauritz&oslash;n. - Igiennem seet paa ny med fliid - ([XVI], 383 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet ... hoss Henrich Waldkirch paa sin bekostning Oc findis hoss hannem til Ki&oslash;bs, 1608 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1608 <br /> <br />Leffnetz Compasz, En nyttig Hussbog: Kaldis retteligen Leffnetz Compasz / som indeholder mange sk&oslash;ne / victige L&aelig;rdomme / Atvarsler oc Paamindelser / som en huer Christen Ven kand rette sit Liff oc Leffnet effter: Er tilsammen skreffuen aff mange atskillige B&oslash;ger met smucke Historier formenget / lystig at l&aelig;se / baade til L&aelig;rdom oc Tids fordriffue: Saa at en huer skal vel finde en rette Snor at vandre effter / som haffuer lyst til at leffue retsindelig / dog huer oc en behager sin Vjsz vel: Met stor flijd transfereret oc vdsat aff Tydsken oc paa vort Danske Tungemaal: Aff Claus Porsz / til &Oslash;llingx&oslash;e. - Prentet i Ki&oslash;benhaffn / Hoss Henrich Waldkirch / Aar 1613 <br /> <br />Longomontanus, Christian S&oslash;rensen: Cyclometria ex Lunulis reciproc&egrave; demonstrata : Unde tam Areae, qu&agrave;m Perimetri circuli exacta dimensio, &amp; in numeros diductio sequuta est, hactenus ab omnibus Mathematicis unic&egrave; desiderata / Inventore Christiano S. Longomontano. - (83 S. : graph. Darst.) - [Freiburg, Universit&auml;tsbibliothek; Dresden, S&auml;chsische Landesbibliothek] - Hafniae : Henrich Waldkirch, 1612 <br /> <br />Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere met D. Martini Lutheri Sumarier - Henrich Waldkirch, Ki&oslash;benhaffn, 1598 <br /> <br />Luther, Martin: Bible: Det Ny Testamente paa Danske Matth.: 17. Denne er min elstelige S&oslash;n. i huilcken ieg hassuer Behagelighed, hannem skulle i h&oslash;re Henrich Waldkirch, Ki&oslash;benhaffn, 1604 <br /> <br />Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere met D. Martini Lutheri Summarier [med M. Luthers Fortale], (ca. 200 Bl.) - [Stuttgart, W&uuml;rttembergische Landesbibliothek] - Henrich Waldkirch, Ki&oslash;benhaffn, 1614 <br /> <br />Luther, Martin: Catechismus minor M. Luth. Pro pueris ; Den liden (eller mindre) Catechismus D. Mart. Luth. For B&oslash;rn, - Hafni&aelig; : Henr. Waldkirch, 1616 <br /> <br />Luther, Martin *1483-1546*: [Predigtsammlung]; Enarrationes, Sive Postillae Martini Lutheri Maiores : In Lectiones, Quae Ex Evangelicis Historiis, Apostolorum Scriptis, aliisque Sacrae Scripturae locis desumptae, per universum annum ... recitantur, ... iuxta exemplar quod, postremo recognitum, cum Praefatione Lutheri, exiit Basileae, per Joan. Hervagium, anno Salutis human[a]e, M.D.XLVI. mense Martio: excusae Quibus, Praeter Tunc Primum Adiectas aliquot Homilias, accesserat etiam Apologia Graecorum de Igne Purgatorio, exhibita in Concilio Basiliensi, per Joannem Hartungum Latinitate donata ... - Beteiligt: Hartung, Johann *1505-1579*; Beitr&auml;ger: Resenius, Johannes Paulus. - ([5] Bl., 1051 S., [6] Bl. : Tbl. r&amp;s. ; 2&deg;) - [Wolfenb&uuml;ttel, Herzog-August-Bibliothek] - Hafniae : Waldkirchius ; Francofurti : Hoffmannus, 1617 - Kopenhagen ; Frankfurt, Main; Waldkirch, Heinrich; Hoffmann, Nikolaus , 1617 <br /> <br />Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier [med Luthers Fortale] - Henrich Waldkirch, Ki&oslash;benhaffn, 1627 <br /> <br />Lyschander, Claus Christoffersen: - Synopsis historiarum Danicarum. En kort summa ouer den Dansche historia fra verdens begyndelse til nerverendis og nu regerendes stormaegtige F&ouml;rstes, Herr Christian den Fierdis, Danmarches, Norges, Vendes og Gottis etc. Konnings tid og regemente. Forfatted udi de Dansche Kongers Slegtebog, saa meget mand af gamle og sandferdige Dansche, Cimbersche, Gothische, Italiansche, Hispansche, Frantzosche, Engelsche, Schotsche, Langobardische, Normannische, Polsche, Tiutsche, Saxische, Frisische etc. historier, antiquiteter og documenter haver at forfaren, af Claudio Christophoro Lyschandro. 706 S. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1622 <br /> <br />Lyschander, Claudius Christophorus: Stormectige oc h&oslash;ybaarne F&oslash;rstis Her Christian den Femtis, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis udualde Konnings ... : Udvellelsis oc Hyldings Historia, kortelige oc enfoldelige beskreffuen Deo, Principi et Posteritati / Aff C. C. L. - (76 S.) - Kbh. (Henrich Waldkirch), 1623 <br /> <br />Martini, Lucas / Habermann, Johann: Alle christelige oc dyckelige jomfruers aerekrantz : vdi huilcken alle Deris Dyder, formedelst de almindelige Krantzeblomster oc Vrter, affmalis oc forklaris / bescreffuen aff Luca Martini ; met Ioannis Avenarii Fortale - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Ki&oslash;benhaffn : prentet ... hos Henrich Waldkirch, 1614 - H. Waldkirch, Copenhagen, 1614 <br /> <br />Medelby, Poul Andersen: Ungdommens Gudelig forlystning vdi Kort oc god forklaring offuer B&oslash;rne L&aelig;rdommen : sammenskreffuen aff den hellige Skrifft, Ungdommen til Saligheds Forbedring / aff Povel Anders&oslash;n Medelby. - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch, 1621 <br /> <br />Medelby, Povel Anderssen: En liden B&oslash;rneforklaring offuer vor Herris Jesu Christi &aelig;refulde Opstandelsis Historie, oc offuer det 15. Capitel, den f&oslash;rste Epistels til de Corinther, oc offuer vor Herris Jesu Christi Himmelfarts gl&aelig;delige Historie / oc offuer ... Sammenskreffuen ved Guds Naadis bistand aff den hellige Skrifft ... aff Povel Anderssen Medelby. - (902 s.) - [Statsbiblioteket, &Aring;rhus] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1627 - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1627 <br /> <br />Melchiorsen, Baltzer, Schwartz, Matth&aelig;us: Forget mig icke, er mit Naffn : Det er: Kast mig icke vnder Bencken. Nogle Aandelige oc Christelige B&oslash;[ner], Formaning oc S[pro]ck daglige at ha[ffue] for &Oslash;yen / Mattheum Schwartz ; Oc nu nylige fordansket oc formeret met nogle sk&oslash;ne Afften oc Morgen Signelser ...aff Baltzer Melchiors&oslash;n - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1598 <br /> <br />Mogensen, Hans / Luther, Martin: De Tolff Patriarchers Jacobs S&oslash;nners Testamenter etc. / [fordansket af Hans Mogenss&oslash;n] De hellige Tolff Apostlers F&oslash;dselsstedt, L&aelig;rdom, Tro, Leffnet / Martin Luther. - Kbh.: Henrich Waldkirch, 1601 <br /> <br />Mogens Peders&oslash;n: Pratum Spirituale 1620, Samlingen "Pratum Spirituale" fra 1620 er en af hovedv&aelig;rkerne inden for danske kirkemusik med en messe, salmer og motetter. <br />I. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig <br />II. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig <br />III. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo <br />IV. It barn er f&oslash;d I Bethlehem <br />V. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens <br />VI. Kyrie. Gud Fader forbarme dig offuer oss <br />VII. Victim&aelig; paschali laudes <br />VIII. Jesus Christ vor Frelsermand <br />IX. Min Siel nu loffue herren <br />X. Allen til dig Herr` Jesu Christ <br />XI. Jesu Christ dig tacke vi <br />XII. Kyrie / Gud Fader der allsomh&oslash;yeste tr&oslash;st <br />XIII. Nu bede vi den Helligaand <br />XIV. Kom Hellig Aand O Herre Gud <br />XV. Ieg raaber til dig &ocirc; Herre Christ <br />XVI. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu <br />XVII. Ieg vil mig Herren loffue <br />XVIII. Mit hierte hui gremmer du dig <br />XIX. Vor Gud hand er saa fast en borg <br />XX. O Herr` frels mig oc d&oslash;m min sag <br />XXI. Vaare Gud icke med oss denne tid <br />XXII. Beklag` aff all min sinde <br />XXIII. Loffuer Gud i fromme Christne <br />XXIV. Fader vor vdi Himmerig <br />XXV. Aff dybsens n&oslash;d raaber ieg til dig <br />XXVI. Om Himmerigs rige saa ville vi tale <br />XXVII. Jesus Christus er vor salighed <br />XXVIII. Beholt oss Herre ved dit ord <br />XXIX. Siunge vi aff hiertens grund <br />XXX. Forl&aelig; oss med fred naadelig <br />XXXI. Naar min tid oc stund er forhaand <br />RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand <br />XXXII. MISSA. QUINQUE VOCUM <br />XXXIII. Ad te levavi oculos meos <br />XXXIV. Deus misereatur nostri Deus <br />XXXV. Laudate Dominum de c&oelig;lis <br />RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo <br />Registre <br />Errata <br />Ki&oslash;benhaffn : Heinrich Waldkirch, 1620 <br /> <br />Moller, Martin: KUNSTEN AT D&Oslash; [DIE KUNST zu sterben] Ein Handbuch. Manuale de Praeparatione ad Mortem. Det er: En h&aring;ndbog. En Sk&oslash;n Oc meget nyttelig Betractelse, Ideligen at betencke, hvorledis it Menniske skal Christeligen leffve, oc Saligen d&oslash;. - (811 S.; 8 &ordm;) - [Die K&ouml;nigliche Bibliothek, Kopenhagen] - K&oslash;benhavn: Henrik Waldkirch, 1610, udg. af Salomon Sartor 1613 - hrsg. von Salomon Sartor 1613, Kopenhagen: Henrik Waldkirch, 1610 <br /><em>M&ouml;llers Buch hatte ein gro&szlig;es Publikum in den protestantischen Gebieten in Deutschland und in D&auml;nemark, erstmals im Jahre 1610. Moller betont, dass der gl&uuml;ckliche Tod nur stattfinden kann, wenn man eine christliche Lebensweise lebt. Das Buch besteht aus Textst&uuml;cken und Gebeten f&uuml;r Lesungen in verschiedenen Situationen.</em> <br /> <br />Munk, Jens: Navigatio, septentrionalis Det er: OmSeiglads RelationsEller Bescriffuelse ocReyse paadenne Nordvestiske Passagie, somnukaldisnova Dania (der ist: Relation oder Beschreibung der Navigation und des Reisens in den Nordwestdurchgang, der jetzt Nova Dania genannt wird). <br /><em>Jens Munk (1579-1628) war der Anf&uuml;hrer einer Expedition, ab Mai 1619 auf der Suche nach der Nordwest-Passage nach Asien laufende Route im Norden von Amerika. Die M&auml;nner waren gezwungen, in der Hudson Bay zu &uuml;berwintern. 61 von 64 M&auml;nnern erlagen dem Skorbut. Jens Munk war unter den &Uuml;berlebenden, und nach seiner R&uuml;ckkehr ver&ouml;ffentlichte er diese Aufzeichnungen der anstrengenden Expedition.</em> - 18.7 x 14.2 cm. <br />Kopenhagen: Henrich Waldkirch, 1624 <br /> <br />Nicolaus, Hermannus: Theses ex Ecclesiaste Salomonis de hominis felicitate in quibus speciatim expenditur quaestio capitis primi - Typis Henrici Waldkirchij, Hafniae, 1613 <br /> <br />Nicolaus, Hermannus; Disputatio II. ex Ecclesiaste Salomonis peri eudaimonias in qua expenduntur quaestiones Secundii &amp; Tertij capitis - Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1616 <br /> <br />Nielsen, Herman; Dispvtatio de fine bonorum ex psalmo primo recte constituendo - Typis Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1611 <br /> <br />Niels&oslash;n, Hans: S&oslash;rgeligt Spectackel oc Vundertegn ... (Copenhagen: Henrich Waldkirch, 1625) Bound together with Hans Niels&oslash;n is Peder Nielsz&oslash;n: Blods Tegn i Grested i Holboe Herret (Blood Sign in Grested in Holboe County). Copenhagen: Henrich Waldkirch, 1625 <br /> <br />Nogle udvalde B&oslash;ner, som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen, oc ellers effter Tidsens leilighed, (24 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1611 <br /> <br />Nogle christelige vdkaarne B&oslash;ner at bruge i allehaande N&oslash;d oc Fristelse. Disligeste nogle tr&oslash;stelige Ordsprock oc Exemple aff den Hell. Scrifft. Varianttitel: Nogle Christelige Udkaarne B&oslash;nner. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinrich Waldkirch, 1624 <br /> <br />Nogle udvalde B&oslash;ner, som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen ....(daen) - (20 [vielm. 26] S.;) - [Stuttgart, W&uuml;rttembergische Landesbibliothek] - Ki&oslash;benhaffn : Waldkirch 1627. - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1627 <br /> <br />Nogle B&oslash;ner som brugis Aarligen vdi Kircken aff Pr&aelig;dickestolen oc for Altered, paa bestemte Tider, ([4] s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1637 <br /> <br />Om B&oslash;rne- l&aelig;rdoms Visitatz i almindelighed. Oc om eenfoldig Skrifttemaal / med nogle nyttige Sp&oslash;rsmaal der hos. Efter D. M. L. rette meening og vijs i dend HErris <br />Jesu Naffn. Marc 10. v. 14. Lader de smaa B&oslash;rn komme til mig / oc formeener dem det icke. Thi Guds Rige h&oslash;rer saadanne til. Prentet i Ki&oslash;benhafn / hos Henrich Waldkirch / Aar, 1627 <br /> <br />Pangratius; M. Andreas: Postilla : det er Udleggelse offuer S&oslash;ndagis oc hellige Dagis Epistler udi korte Sp&oslash;rsmaal oc Gensvar for Ungdommen ... / skreffuen paa Tydske ved M. Andream Pangratium; fordansket oc.. beskicket ved Andream Benedictum Dallinum - (334 bl.) - [Statsbiblioteket &Aring;rhus] - Ki&oslash;benhaffn : Henrich Waldkirch, 1598 <br /> <br />Peders&oslash;n, Mogens: Pratum Spirituale. det er Messer/ Psalmer/ Motteter/ som brugelig ere udi Danmarck oc Norge/ Componerede med 5. Stemmer aff, Kong: May: Vice-Capelmester. Mogns Peders&oslash;n. (Mogens Peders&oslash;n gilt den bedeutendsten d&auml;nischen Komponisten am Gericht des K&ouml;nigs Christian als IV (b. 1577) 1588-1648). Historisk introduktion, litteratur, udgaver og indspilninger Titelblade - forord: Cantus | Altus | Quinta vox | Tenor | Bassus I. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig II. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig III. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo IV. It barn er f I Bethlehem V. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens VI. Kyrie. Gud Fader forbarme dig offuer oss VII. Victim paschali laudes VIII. Jesus Christ vor - Prentet i Ki&oslash;benhaffn hoss - Henrich Waldkirch. ANNO M. DC. XX., 1620 <br /> <br />Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acce&szlig;ione locupletatae / Opera &amp; studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 1: Liber Primus ... De Homine simpliciter in se, sine ulla ad alium ... considerato ... - ([16] Bl., 319 S., [8] Bl. ; 8&deg;) - [Halle, Universit&auml;ts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1608 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1608 <br /> <br />Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acce&szlig;ione locupletatae / Opera &amp; studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 3: Ethica Christiana ... Liber III: De Homine ad Hominem comparate considerato ... - Beitr&auml;ger: Carlil, Laurentius. - ([8] Bl., 351 S., [8] Bl. ; 8&deg;) - [Halle, Universit&auml;ts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609 <br /> <br />Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acce&szlig;ione locupletatae / Opera &amp; studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 2: De Homine, qua ... ad Deum affectus est: quo ex Quaestiones, quae Cultum Divinum ... - Beitr&auml;ger: Scotus, Forbesius. - ([16] Bl., 496 S., [4] Bl. ; 8&deg;) - [Halle, Universit&auml;ts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609 <br /> <br />Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, @ cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acce&szlig;ione locupletatae / Opera &amp; studio Wolfgangi Mayeri ... - (8&deg; ) - [Halle, Universit&auml;ts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1608-1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; [Drucker Bd. 2 (1609): Jacobus Genathius; Erschienen: 1 (1608) - 3 (1609)]; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609 <br /> <br />Perlesticker m.fl., Anders P.: Vnderlig oc ofuer-naturlig F&oslash;dsel ... - K&oslash;benhavn: Henrich Waldkirch, 1629 <br /> <br />Pors, Claus: En nyttig Hussbog : kaldis retteligen Leffnetz Compasz, som indeholder mange sk&ouml;ne, victige L&aelig;rdomme, Atvarssler og Paamindelser, som en huer Christen Ven kand rette sit Liff oc Leffnet effter, er tilsammen skreffuen aff mange atskillige B&oslash;ger met smucke Historier formenget, lystig at l&aelig;se, baade til L&aelig;rdom oc Tids fordriffue, saa at en huer skal vel finde en rette Snor at vandre effter ... / met stor flijd transfereret oc udsat aff Tydsken oc paa vort Danske Tungemaal aff Claus Porsz - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinrich Waldkirch, 1613 <br /> <br />Psalmen, Lieder und Lobges&auml;nge so gemeinlich in der Christlichen Kirchen gesungen werden ... = Aandelige Psalmer, Viser oc Loffsange ... - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1605 <br /> <br />Resen, Hans Poulsen: Den XCI. Psalme, om Guds Besk&aelig;rmelse : korteligen forklaredt, i Roskilde Domkircke, den 23. Martii, Aar 1621 : der den Erlige Velbyrdige oc Salige Mands, Envold Krusis, til Hiermidzl&oslash;ffgaard, etc. hans S. Liig bleff sammesteds hederligen nedsat effter Christelige viis ... / H.P.R. [i.e. Hans Poulsen Resen], ([124] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet ... hoss Henrich Waldkirch, 1625 <br /> <br />Resenius, Johan Paul: Exegesis aphoristica paradoxi Quod Christus pro nobis factus exsecratio, Gal. 3, 13 - impressa per Henric. Waldkirchium, Hafniae, 1608 <br /> <br />ROSENSPARRE, STEEN - H.B.H. (BANG HENRIKSEN, HANS). Ligpredicken Offuer Erlig oc Welbyrdig Mand, nu salig Sten Rosensparre til Skarolt, som bleff fremsat i den Hellig Aands Kircke i Ki&oslash;benhaffn (..) den 1. Aprilis 1612. (70)+224 - Henrik Waldkirch, K&oslash;benhavn (1612). <br /> <br />Saxe, Michael: En liden aandelig Sp&oslash;rsmaals Bog, sammendragen af den H. Scrifft etc. ; Fordansket af Halffuord Gunnerson - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinr. Waldkirch, (1616) <br /> <br />SAXO GRAMMATICUS. Den Danske Kr&oslash;nike som Saxo Grammaticus skreff, Halffierde hundrede Aar forleden. F&oslash;rst Aff Latinen uds&aelig;t, flittelige offuerseet oc forbedret, Aar MDLXXV. Aff Anders S&oslash;ffrenss&oslash;n Vedel. - (Folio, (32), 547, (29) pp.) Paa Ny Prentet... Ki&oslash;benhaffn, Henrich Waldkirch, 1610 <br /> <br />Seneca, Lucius Annaeus &laquo;Philosophus&raquo;: [Sententiose dicta] LVCILII ANNAEI SENECAE SENTENTIOSE DICTA; EX LIBRIS EIVS, QVOS INIVRIA TEMPORVM nobis non inuidit, excerpta. Studio et opera CHRISTOPHORI GEORGII DIBVADII. Accesserunt ex M. ANNAEI SENECAE Cordubensis Tragoediis FLORES. - ( [8] Bl., 192 S., [8] Bl. : H., D. ; 8) - [Bayerische Staatsbibliothek M&uuml;nchen] - HANOVIAE Apud Guilielmum Antonium, impen[sis Hen-]rici Waldkirch ciuis &amp; bibliop. Hafni[ensis] MDXCVII. - Henric Waldkirch, 1597 <br /> <br />Skipers Kijste / Oc huad / der i bor at findis til / Gudelighed oc Soefaren=/ de Folckes Vnderuijsning effter Guds hellige Ord. Alle Skibsfolck saare nyttelig oc trostlige af laese. Vdsat paa Danske/ Aff P.H.K.M. Skibs= Praedicant. Prentet i Kiobenhaffn hoff. Henrich Waldkirch. M.DC.XXVII - Kopenhagen: Heinrich Waldkirch, 1627 <br /> <br />Stubbaeus, Ivaro: De dicto Pauli ad Col. Cap. 2, vers 8. Videte ne fit qui vos depraedetur per Philosophiam &amp; c Disputatio ad diem XII - typis Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1608 <br /> <br />Suevus, Sigism.: Herodis Bancket, eller Giestebud, offuer Johannis Baptist&aelig; Halshuggelse, vdi huilcken faaregiffuis nogle bes&oslash;nderlige Synder oc Laster, som Sathan pleyer at sammenkaage oc op&oslash;se udi verden ... ; uds&aelig;t paa Danske ved Niels J&oslash;rgenss&oslash;n. - Weitere Verfasser: J&oslash;rgensen, Niels; Saxe, Michael; Gunnarsen, Halvard. - Eingebunden: En liden aandelig Sp&oslash;rsmaals Bog, sammendragen af den H. Scrifft ... / Michael Saxe ; fordansket aff Halffuord Gunnarson. - Rostock, 1602. - ([187] s.) - [Det Kongelige Bibliotek; Kopenhagen] - Kbh. : Prentet ... hoss Henrich Waldkirch ... og findis hoss hannem til ki&oslash;bs, 1617 &ndash; Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1617 <br /> <br />Thomas a Kempis / Venusinus, Jonas Jacobsen: De imitando Christo = Om Christi Effterf&oslash;lgelse, oc huorledis wi skulle forsage all Verdens forfengelighed / [af Thomas a Kempis] ; [oversat af Jonas Jacobsen Venusinus], ([38], 324 s.) - Ki&oslash;benhaffn : Henrich Waldkirch, 1599 <br /> <br />Thomas a Kempis / Venusinus, Jonas Jacobsen: De imitando Christo = Om Christi Effterf&oslash;lgelse, oc huorledis wi skulle forsage all Verdens forfengelighed / [af Thomas a Kempis] ; [Oversat af Jonas Jacobsen Venusinus], (464 s.) - Ki&oslash;benhaffn : Henrich Waldkirch, 1626 <br /> <br />Thomiss&oslash;n, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomiss&oslash;n. Oc nu paa Ny prentet igen, alle Gudfryctige Christne til nytte, gaffn oc gode. Derp&aring;: Met Kong: Majest: Beuilling. - ([30], 653, [14] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Ki&oslash;benhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 1611 <br /> <br />Thomiss&oslash;n, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomiss&oslash;n. Derp&aring;: nu paa ny igien offuerseet, oc met nogle Psalmer formeeret, alle Gudfryctige Christne til nytte, gode oc gaffn. Prentet i Ki&oslash;benhaffn, paa Henrich Waldkirchs egen Bekostning. 1628. <br /> <br />Thomiss&oslash;n, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomiss&oslash;n. 1628 indtil ... gaffn. Derp&aring;: Cum Gratia &amp; Privilegio S. R. M. Prentet I Ki&oslash;benhaffn, Hos Salige Henrich Waldkirchs Arffvinger, Anno M. DC. XXXIV, 1634 <br /> <br />Thr. Jer. 5., Vor Hiertes gl&aelig;de holt op, vor Dantz er omuendt til Sorg: Vor hoffuedes Krone er affalden. V&aelig; oss nu, thi vi haffue meget Syndet. - Prentet i Ki&oslash;benhaffn hoss Henrich Waldkirch, ANNO M. DC. XII. <br /> <br />Wandel, Hans: Speculum fragilitatis human&aelig; = It kort Speyel paa det Menniskelige Leffnets Suaghed oc Skr&oslash;belighed : Aff Konning Davids 103. Ps. v 15.16.17.18 : Forhandlet vdi Erlig oc Velbyrdig, oc nu Salig Clavs Belows til Sp&oslash;ttrup, hans Hederlige Neders&aelig;ttelse vdi Wiborg Domkircke, Anno 1620. Domenica L&aelig;tare / aff Hans Wandel, (126 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet ... hos Henrich Waldkirch, [1621] <br /> <br />Wegner, Thomas Cortzen: [Serie Ligpr&aelig;diken over Sthen Brahe til Knudstrup; 1620] Exercitium hominis Christiani quotidianum, Det er: It Christan Menniskis daglige &Oslash;ffuelse, Nemlig D&oslash;dens Flitelige oc Adelige Betenckelse... - [Statsbiblioteket &Aring;rhus] - Kbh. (Henrich Waldkirch), 1621 <br /> <br />WEILLE, HANS S&Oslash;RENSEN - WALDKIRCH-TRYK. Den Aandelige Adelskab, korteligen befattet udi en Lijgprediken...Wibicke Gyldenstiernis aff Hesselaggers Liig bleff s&oslash;rgeligen nedsat udi Nyborg Kircke d. 6. Nov. 1613 foregiffuen. (86 Bl.) - Kbhvn., H. Waldkirch, 1615 <br /> <br />Wolf, Jacob Jacobsson, 1564-1635; Josephus, Flavius: Jodekronicke. - Bible, Biography, History. - (13 p.l., 295, [47] p., 1 l. 16 cm.) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Kiobenhaffn hos Henrich Waldkirch, 1602. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1602 <br /> <br />Wor Herris Jhesu Christi Pinis, D&oslash;ds oc &aelig;refuld Opstandelsis Historie, tilsammen screffuen aff de fire Euangelister ved D. Jo. Bugenhagen Pomern. Oc nu uddragen af vor danske Bibel ved D. Petrum Palladium. Er her ocsaa Jerusalems oc J&oslash;dernis iemmerlige Forst&oslash;ring, af Josephi Historie fordansket [af P. Tidemand] - (ca. 48 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. 1603 hos Henr. Waldkirch. 1603 <br /> <br />WORM, OLE, WILHELM WORM, JANUS WORM ET AL.: Samlingsbind med skrifter og disputatser af medlemmer af sl&aelig;gten Worm. ialt 12 skrifter. - Kbhvn., 1619-1739. 4to. Et hldrbd. fra omkring 1750, ryg slidt. Ialt ca. 500 pp. Af Ole Worm kan fremh&aelig;ves: Laurea I Philosophica. Summa. Waldkirch, 1619 og "Jubileum Evangelium. Salomon Sartor, 1619". - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1619 <br /> <br />Zevthennius, Jens Lauritzs&oslash;n: Bible: Kong Dauids aandelig Hyrdesang om hans gode Fortr&oslash;stning til Jehovah sin gode hyrdis oc runde Voertis synderlig forsium for sig, paa Sielens oc Legomets vegne ... [PS. 23] - Henrich Waldkirch, Ki&oslash;benhaffn, 1618</p>Zur Online-Buchhandlung

Über 450.000 Bücher online bei Waldkirch bestellen

Glückwunschkarten

Ausdrucksstarke Postkarten, die für Aufsehen sorgen!

Zum Waldkirch Verlag

Besuchen Sie direkt unseren Verlag mit regionalen Autoren und Bücher mit regionalen Themen.

Newsletter anfordern

Das Aktuellste über alle Veranstaltungen, den Verlag und die Buchhandlung